CZ EN

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

Vyhlášení výzvy

13. 12.

2019

Zahájení příjmu

13. 01. 2020

13:00:00

Ukončení příjmu

31. 08. 2020

15:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Oznámení pro žadatele

13. 8. 2020 Upřesňující informace pro zadavatele k pořízení fotovoltaických systémů:

Na základě stále přetrvávajících nejasností při určení správného druhu zakázky u veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení fotovoltaických systémů na podnikatelské budovy, zadavatele upozorňujeme, že je nutné zvolit druh zakázky podle jejího hlavního předmětu. V těchto případech je tedy nutné postupovat v souladu s ust. § 15. odst. 3) ZZVZ, který stanovuje, že pokud jsou předmětem veřejné zakázky zároveň dodávky a stavební práce, určí se hlavní předmět zakázky podle základního účelu veřejné zakázky. Hlavním předmětem plnění zakázky je v tomto případě dodávka fotovoltaických panelů, jejíž součástí je i vlastní instalace systému. Je nepochybné, že součástí většiny zakázek na instalaci fotovoltaických panelů jsou i stavební, respektive montážní práce, nicméně zejména v případech, kdy jsou tyto stavební práce neoddělitelné od hlavního předmětu zakázky, jedná  se o zakázku na dodávky.

Nutnost zajištění stavebního povolení nemůže být považována za jediný faktor ovlivňující určení a stanovení druhu veřejné zakázky. Realizovanou zakázku na dodávky lze podřadit přímo pod CPV kód 09331200-0 (Solární fotovoltaické moduly). CPV kódy montážních prací, které jsou řazeny pod zakázky na stavební práce, mohou být využity jako doplňkové ve vztahu k hlavnímu předmětu zakázky.

Na závěr je třeba dodat, že každý projekt, respektive každý předmět plnění konkrétní veřejné zakázky, je specifický a je nutno vždy individuálně posoudit a zvážit, zda se jedná o zakázku na stavební práce či zakázku na dodávky.

 

 

Dne 6. února 2020 došlo ke změně Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část. Popis změny naleznete v dokumentu na straně č. 4.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace
  elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma  zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik – 80 % ZV
 • střední podnik – 70 % ZV
 • velký podnik – 60 % ZV
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • projektová dokumentace dle Přílohy č. 2
 • inženýrská činnost
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • v rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže poměrnou dobu ročního využití
  instalovaného výkonu alespoň ve výši 860 hodin/rok
 • na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) lze podat maximálně 20 žádostí o podporu