Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II

Vyhlášení výzvy

21. 12.

2017

Zahájení příjmu

02. 01. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

30. 04. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Oznámení pro žadatele

13. 8. 2020 Upřesňující informace pro zadavatele k pořízení fotovoltaických systémů:

Na základě stále přetrvávajících nejasností při určení správného druhu zakázky u veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení fotovoltaických systémů na podnikatelské budovy, zadavatele upozorňujeme, že je nutné zvolit druh zakázky podle jejího hlavního předmětu. V těchto případech je tedy nutné postupovat v souladu s ust. § 15. odst. 3) ZZVZ, který stanovuje, že pokud jsou předmětem veřejné zakázky zároveň dodávky a stavební práce, určí se hlavní předmět zakázky podle základního účelu veřejné zakázky. Hlavním předmětem plnění zakázky je v tomto případě dodávka fotovoltaických panelů, jejíž součástí je i vlastní instalace systému. Je nepochybné, že součástí většiny zakázek na instalaci fotovoltaických panelů jsou i stavební, respektive montážní práce, nicméně zejména v případech, kdy jsou tyto stavební práce neoddělitelné od hlavního předmětu zakázky, jedná se o zakázku na dodávky.

Nutnost zajištění stavebního povolení nemůže být považována za jediný faktor ovlivňující určení a stanovení druhu veřejné zakázky. Realizovanou zakázku na dodávky lze podřadit přímo pod CPV kód 09331200-0 (Solární fotovoltaické moduly). CPV kódy montážních prací, které jsou řazeny pod zakázky na stavební práce, mohou být využity jako doplňkové ve vztahu k hlavnímu předmětu zakázky.

Na závěr je třeba dodat, že každý projekt, respektive každý předmět plnění konkrétní veřejné zakázky, je specifický a je nutno vždy individuálně posoudit a zvážit, zda se jedná o zakázku na stavební práce či zakázku na dodávky.

 

 

Řídící orgán OP PIK upřesňuje, že výdaje na energetický posudek a projektovou dokumentaci nejsou způsobilé v projektech, jejichž výstupy se projeví v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A 01, A 02, A03). A to vzhledem k tomu, že podpora de minimis se na daná odvětví nevztahuje.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 300 tis. – 100 mil. Kč
 • max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost,
 • energetický posudek.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 • není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci
 • projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ

Systém sběru žádostí:

 • průběžný