Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

Vyhlášení výzvy

29. 06.

2018

Zahájení příjmu

16. 07. 2018

16:00:00

Ukončení příjmu

15. 01. 2020

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • max. míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €
 • maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy, potažmo energetické posouzení) a DPS činí 350 tis. Kč a současně nepřekročí 2 % celkových investičních nákladů na stavbu

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
 • podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy k dispozici ZDE.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední i velké podniky
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat za způsobilé pouze vícenáklady na provedení budov (nové, nástavba, přístavba) s vyšším energetickým standardem do výše 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy. Pokud cena za vícenáklad výše uvedených stavebních prací bude vyšší než 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy, bude tento rozdíl považován za nezpůsobilý výdaj.
 • Energetické posouzení
 • Technický dozor investora
 • Projektová dokumentace
 • Blower Door Test
Specifika a omezení (I):

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci
 • budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie
 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie
Specifika a omezení (II):

 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 • nepodporuje se rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
 • budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou nižší, než 18°C (podrobnosti v textu výzvy)
 • budovy, sloužící primárně jako sklady a budovy, u kterých více než 30 % energeticky vztažné plochy tvoří skladové prostory
 • nepodporují se budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
 • budovy, přístavby a nástavby, kde součtová plocha navazujících konstrukcí na přilehlé vytápěné, temperované budovy nebo zóny, je větší, nežli součtová plocha konstrukcí, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina nebo vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru
 • podporovanými budovami nejsou budovy s průměrnými tepelnými zisky od vnitřního vybavení většími než 5 W/m2 celkové vnitřní podlahové plochy (podrobnosti v textu výzvy)