Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I

Vyhlášení výzvy

30. 06.

2017

Zahájení příjmu

17. 07. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

17. 11. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €
 • maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy) a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových investičních nákladů na stavbu

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
 • podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • technický dozor investora
 • Blower Door Test

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 • nepodporuje se rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
 • nepodporují se budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci
 • budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie
 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie

Systém sběru žádostí:

 • kolový