Úspory energie v SZT – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

02. 12.

2019

Zahájení příjmu

08. 01. 2020

13:00:00

Ukončení příjmu

30. 06. 2021

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Oznámení pro žadatele

20. 10. 2020: S ohledem na dosud nevyužitou alokaci IV. výzvy programu Úspory energie v SZT, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí u této aktivity do 30. 6. 2021 (24:00h). Upozorňujeme, že se jedná výhradně o posun termínu pro přijetí žádostí. Veškeré další termíny uvedené ve výzvě zůstávají v platnosti.

 

S ohledem na problematické zajištění ekonomického zdraví žadatele u společností vlastněných veřejným sektorem (obce či kraje), se poskytovatel dotace rozhodl umožnit prokazování ekonomické a daňové historie žadatele včetně prokazování historie subjektem odlišným od žadatele, za předpokladu doložení souhlasu obce či kraje s realizací projektu. Metodické dokumenty byly vloženy mezi přílohy výzvy.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií
 • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV
 • instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky
 • veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s  majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobutepelné energiea/nebo elektrické energiea licence na rozvod tepelné energie

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Základní míra podpory je 40 %, malý podnik má bonus 10 % a střední podnik má bonus 5 %.

Míra podpory:

 • malý podnik – až 50 % ZV
 • střední podnik – až 45 % ZV
 • velký podnik – až 40 % ZV

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • výdaje na stavbu a technologická zařízení
 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • projektová dokumentace
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 •  jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 8 žádostí o podporu