Úspory energie v SZT – Výzva III

Vyhlášení výzvy

11. 06.

2018

Zahájení příjmu

11. 06. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

30. 04. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu Úspory energie v SZT je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Upozornění pro žadatele:

Aktualizace ke dni 18.4.2019

Vážení žadatelé,

z pokynu Řídícího orgánu si vás dovolujeme informovat, že v souvislosti s chybným rozpadem financování na žádostech o podporu a délce řešení tohoto problému byl prodloužen příjem žádostí o podporu u Výzvy III programu Úspory energie v SZT do 30. 4. 2019 do 12 hodin.

Za způsobené problémy se omlouváme.

Novinka z 1.4.2019:

Vážení žadatelé,

z titulu chybného fungování modulu pro rozpad financování a nefunkčního výběru režimu veřejné podpory na úrovni podávaných projektů do Výzvy III programu Úspory energie v SZT rozhodl poskytovatel dotace o prodloužení termínu pro podávání žádostí do 4. 4. 2019 (23:59:59), pokud nedojde do té doby k nápravě a zprovoznění modulu v IS KP14+, bude lhůta opět adekvátně prodloužena.

Omlouváme se za způsobené problémy.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • v případě, kdy žadatel není vlastníkem licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie, předloží žadatel licenci na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licenci na rozvod tepelné energie podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu
 • typy podporovaných subjektů: Podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory:

V případě opatření týkající se energeticky účinného dálkové vytápění a chlazení včetně instalace plynových KVET a pro projekty využívající pouze podpory de minimis platí:

– je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV

– je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV

– je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV

 • míra podpory na Energetický posudek a projektovou dokumentaci:

– je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV

– je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV

– je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV

 • podpora na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč, avšak současně maximálně do výše 20 mil. EUR
 • maximální absolutní výše podpory na energetický posudek podle § 9a odst. 1 pism. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a energetický posudek podle § 9a, odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona č.406/2000 Sb. v platném znění činí 350 tis. Kč
 • pokud je projekt podpořen pouze podporou de minimis, tak dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 tis. € dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů
 • instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat
 • Instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimis

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie
 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • energetický posudek (podpora se neposkytuje na energetické audity pro velké podniky v případě, že se jedná o audity prováděné podle čl. 8 odst. 4 Směrnice 2012/27/EU)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha; v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace
 • místo realizace by mělo být součástí jedné soustavy dálkového vytápění a chlazení
 • v rámci této Výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 8 Žádostí o podporu

Systém sběru žádostí:

 • průběžný