Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky)

Vyhlášení výzvy

17. 02.

2020

Zahájení příjmu

09. 03. 2020

10:00:00

Ukončení příjmu

25. 05. 2020

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně), a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Technologie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč
 • v žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
 • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení