Technologie – Výzva X

Vyhlášení výzvy

22. 07.

2019

Zahájení příjmu

23. 09. 2019

10:00:00

Ukončení příjmu

16. 12. 2019

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Oznámení pro žadatele

Dne 6. 5. 2020 došlo rozhodnutím náměstka ministra k navýšení alokace výzvy X. programu podpory Technologie z původní 1 mld. Kč na 1,5 mld. Kč.

 

Ve Výzvě X. byla 23.9.2019 provedena aktualizace bodu 9.3. Dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem nebudou vyžadovány v okamžiku podání žádosti o podporu, ale až v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software; do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware; uvedený dlouhodobý majetek nesmí být před realizací projektu předmětem odpisů
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Technologie k dispozici ZDE.

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (dále také „MSP“)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.; v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost (aktivní žádost je taková žádost, která je podaná ke kontrole a zároveň není zamítnutá nebo odstoupená); výjimka z tohoto ustanovení je popsána v čl. 10 Výzvy
 • žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit
 • projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu