Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)

Vyhlášení výzvy

26. 11.

2018

Zahájení příjmu

28. 01. 2019

00:00:00

Ukončení příjmu

28. 05. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Hlavním cílem VIII. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Oznámení pro žadatele

Dne 26. 9. 2019 došlo rozhodnutím náměstka ministra k navýšení alokace výzvy VIII. programu podpory Technologie z původních 250 mil. Kč na 281 mil. Kč.

 

Vysvětlení pro žadatele

Vážení žadatelé o dotaci,

pro účely hodnocení kritéria Hospodárnost rozpočtu se pro přepočet nabídky do CZK použije průměrný měsíční kurz ČNB měsíce předcházejícího datu vyhlášení výzvy. Pro říjen 2018 je průměrný kurz 1 EUR/25,818 Kč.


Vysvětlující informace k cílové skupině příjemců v VIII. Výzvě programu Technologie

Vážení žadatelé o dotaci,

Řídící orgán OP PIK pro narovnání možných výkladových nejasností ohledně bodu 3.4 Výzvy v souvislosti s Přílohou Výzvy č. 1 – CZ-NACE podává následující vysvětlující informaci:  ŘO OP PIK bude akceptovat i žádosti podnikajících fyzických osob nezapsaných v živnostenském rejstříku, pokud je tento zápis znemožněn z legislativních důvodů a výlučně za předpokladu, že žadatel doloží svou právní formu z jiné pro něho relevantní evidence a zároveň bude provádět svou činnost v podporované kategorii CZ NACE dle Přílohy č. 1.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, zapsaná v Registru živnostenského podnikání

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)

Systém sběru žádostí:

  • průběžný