Technologie – Výzva VI (pro začínající podniky)

Vyhlášení výzvy

05. 12.

2017

Zahájení příjmu

11. 12. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

12. 02. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Hlavním cílem VI. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Upozornění pro příjemce

V souvislosti se snahou o eliminaci ekonomických dopadů epidemie COVID-19 byla zavedena opatření týkající se vykazování indikátorů povinných k naplnění, tzn. indikátorů 21404 Změna tržeb příjemce v souvislosti s podporou a 10401 Počet vytvořených pracovních míst, programu Technologie OP PIK. Více informací ZDE.

 

Oznámení pro příjemce

Vážení příjemci,

za účelem správného vykazování hodnoty nárůstu tržeb u indikátoru povinného k naplnění 21404 Změna tržeb příjemce v souvislosti s podporou, se upřesňuje výklad definice tohoto indikátoru, který je uveden v kapitole Popis indikátorů v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OPPIK – zvláštní část, Program podpory Technologie a to tak, že u projektů s CZ NACE 46 a 47 (velko- a maloobchod) je indikátor 21404 vykazován za prodej zboží a u všech ostatních projektů s podporovaným CZ-NACE je hodnota vykazována za prodej výrobků a služeb.

 


 

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES; typy podporovaných právních forem stanovuje Výzva

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
 • drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku. Náklady na jeho pořízení nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
 • automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost vyřazena z hodnocení

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální