Technologie – Výzva IX

Vyhlášení výzvy

10. 12.

2018

Zahájení příjmu

11. 03. 2019

10:00:00

Ukončení příjmu

13. 06. 2019

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem IX. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem a splňuje tak definici malého či středního podniku vymezenou v Příloze I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Technologie k dispozici ZDE.
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost (aktivní žádost je taková žádost, která je podaná ke kontrole a zároveň není zamítnutá nebo odstoupená). Výjimka z tohoto ustanovení je popsána v čl. 10 Výzvy.
 • skutečné místo realizace projektu musí být na území dle kap. 8 Výzvy