Technologie – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

11. 11.

2016

Zahájení příjmu

09. 12. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

28. 02. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem IV. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých podniků a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Upozornění pro příjemce

V souvislosti se snahou o eliminaci ekonomických dopadů epidemie COVID-19 byla zavedena opatření týkající se vykazování indikátorů povinných k naplnění, tzn. indikátorů 21404 Změna tržeb příjemce v souvislosti s podporou a 10401 Počet vytvořených pracovních míst, programu Technologie OP PIK. Více informací ZDE.

 

Upozornění pro žadatele

Řídicí orgán OP PIK si dovoluje informovat, že v současné době překročil příjem Žádostí o podporu podaných do Výzvy IV programu Technologie výši plánované alokace 1,8 mld. Kč. Další přijaté Žádosti o podporu budou řazeny do tzv. zásobníku projektů a budou hodnoceny postupně do výše disponibilních prostředků alokovaných na tuto Výzvu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých Žádostech o podporu, tj. 3,6 mld. Kč, nejpozději však 28. 2. 2017 v 8:00.


Upozornění pro žadatele

Vážení žadatelé o dotaci,

v souvislosti s plánovaným zahájením příjmu Žádostí o podporu k 9. 12. 2016 do programu Technologie si Vás dovolujeme upozornit na technické nastavení v systému IS KP14+, ve kterém je automaticky nastavena možnost Automatického podávání žádostí o podporu. Podmínky IV. a V. výzvy programu Technologie však zakazují automatické podávání z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace daných výzev. Berte prosím na vědomí, že pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost bez dalšího hodnocení vyřazena.


Upozornění pro žadatele

Vzhledem k technické úpravě v aplikaci IS KP14+ nesmí být při podávání Žádosti o podporu zaškrtnuta „Veřejná podpora“ na záložce Projekt v Doplňkových informacích, jinak by nebylo možné provést rozpad financování.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici malého podniku; podporované právní formy jsou stanoveny Výzvou

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na pořízené stroje, zařízení a výstupy v rámci předmětného projektu
 • výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů; dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Technologie k dispozici ZDE.

Specifika a omezení:

 • projekt bude realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015, které zároveň vykazují podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy)
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
 • automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost bez dalšího hodnocení vyřazena

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální