Technologie – Výzva II

Vyhlášení výzvy

21. 09.

2015

Zahájení příjmu

21. 09. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

21. 10. 2015

00:00:00

Uzavřená výzva

Potřebujete získat nové výrobní kapacity? Potřebujete vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji? Jste malým či středním podnikem? Jestliže ano, právě pro Vás je určen program Technologie.

Upozornění: Tato výzva je určena pouze na podporu projektů schválených ve III. výzvě, IV. prodloužení, programu Rozvoj OPPI v případě, že v těchto projektech nedošlo k zahájení prací před datem podání žádosti o podporu do programu Technologie II. výzvy.

Doba příjmu žádostí o podporu je stanovena na 21. září 2015 od 12:00 hod. do 21. října 2015 do 24:00 hod. Na tuto výzvu je plánována alokace 2 mld. Kč. Projekty budou vyhodnocovány kontinuálně a Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána kontinuálně.


Informace pro žadatele – Prodloužení příjmu Žádostí o podporu:

Vážení žadatelé z programu Technologie – Výzva II,

u II. Výzvy programu Technologie došlo k  posunu příjmu žádostí o podporu. Žádosti o podporu jsou přijímány do 21. 10. 2015 do 24:00 hodin.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky (podnikající fyzické a právnické osoby), které splňují definici vymezenou v Příloze č. I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč
  • míra podpory – v žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 35 % (střední podnik) nebo maximálně 45 % (malý podnik) způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
  • podporována je ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; seznam podporovaných regionů v rámci Výzvy je k dispozici v příloze č. 3 Výzvy
  • každý Žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt na jedno IČ

Systém sběru žádostí:

  • kontinuální