Technologie COVID-19 – Výzva XII

Vyhlášení výzvy

15. 04.

2020

Zahájení příjmu

04. 05. 2020

10:00:00

Ukončení příjmu

05. 06. 2020

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy COVID-19 je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti produkce zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti koronavirové infekci.

Oznámení pro žadatele

Aktualizováno dne 3. 9. 2020.

Došlo k aktualizaci textu XII. Výzvy programu Technologie, a to na str. 5 kap. 5.1 Podmínky způsobilosti výdajů, bod c). Nejzazší datum pro vznik způsobilých výdajů bylo posunuto z 31. 12. 2020 na nejzazší datum zdanitelného plnění poslední vyúčtovací faktury, které je 6 měsíců od vydání rozhodnutí. Důvodem změny je dání do souladu výzvou stanovené nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace, tj. nejdéle 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace s nejzazším možným datem pro vydání Rozhodnutí, které bylo dle platné notifikace stanoveno na 31.12.2020.

Původní text:

5.1 Podmínky způsobilosti výdajů

c) Musí vzniknout nejdříve v den 1. 2. 2020, přičemž nejzazší datum zdanitelného plnění poslední vyúčtovací faktury je 31. 12. 2020.

Nový text:

5.1 Podmínky způsobilosti výdajů

c) Musí vzniknout nejdříve v den 1. 2. 2020, přičemž nejzazší datum zdanitelného plnění poslední vyúčtovací faktury je 6 měsíců od vydání rozhodnutí.

 

Dne 3.7.2020 byla navýšena alokace na 560 mil. Kč

 

Aktualizováno dne 7. 5. 2020.

Upřesňujeme výklad kritéria pro hodnocení č. 4 MH výzvy XII. COVID-19 programu Technologie týkající se napravitelnosti tzv. Transparentního balíčku. Kritérium je označeno jako napravitelné, proto pokud žadatel nesplní ke dni podání žádosti o podporu podmínky stanovené výzvou odst. 4.2 body f-h, bude vyzván k odstranění vad, a to ve lhůtě 8 pracovních dní následujících ode dne předání výzvy k odstranění. Žadateli bude tedy vždy umožněno napravit vady v rámci tohoto kritéria pro hodnocení.

Dále upřesňujeme povinnost žadatele, vyplývající z tohoto kritéria, uveřejnit v Obchodním rejstříku Účetní závěrku, či doložit návrh na zápis do Obchodního rejstříku. Tato povinnost se netýká projektů s požadovanou dotací pod 2,5 mil. Kč včetně, dle odst. 4.2 bod f) výzvy.

 

Aktualizováno dne 30. 4. 2020.

Vážení žadatelé, informujeme Vás, že výzva XII. COVID-19 v programu Technologie byla opět zpřístupněna v ISKP14+ k zakládání nových Žádostí o podporu a k editaci rozpracovaných žádostí. Žadatelům, kteří již mají rozpracovanou žádost v ISKP14+, bude zaslán e-mail s instrukcemi k požadovaným úpravám vztahujícím se k veřejné podpoře. Žádosti o podporu, které se před 29. 4. 2020 nacházely již ve stavu Z3 „Podepsány signatáři v ISKP“, byly odfinalizovány. U žádostí rozpracovaných před 29. 4. 2020 bude nutné v ISKP provést opravu Veřejné podpory a provést nový Rozpad zdrojů financování. Návod naleznete ZDE.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen v pondělí 4. 5. 2020 v 10:00. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů  lze očekávat adekvátní navýšení alokace na tuto výzvu.

 

Příjem Žádosti o podporu do XII. Výzvy programu Technologie OPPIK bude odložen o týden, tj. na 4. 5. 2020 10:00. V této souvislosti bude posunut i termín pro poslední možné podání žádostí, o to z 29. 5. 2020 10:00 na 5. 6. 2020 10:00.

Důvodem pro posunutí zahájení příjmu je nutný zásah do systému MS2014+ za účelem nového nastavení rozpočtu s vazbou na veřejnou podporu. Upozorňujeme, že s touto opravou bude nutné u již rozpracovaných Žádostí o podporu aktualizovat číselníky vztahující se k veřejné podpoře – dočasný rámec. V této souvislosti bude na začátku příštího týdne aktualizovaná příloha výzvy č. 5 Pravidla pro žadatele a příjemce zvl. část, o postup pro aktualizaci dat na rozpracované Žádosti o podporu.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany
 • likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu  šíření koronavirové infekce

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k výzvě XII. COVID-19 k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • jednokolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč
 • v žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 50 % způsobilých výdajů pro MSP
 • v případě požadované dotace v žádosti o podporu 250 tis. – 2,5 mil. Kč (včetně) není kladen požadavek na historii společnosti
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu
Specifika a omezení:

 • projekt nebyl zahájen před datem 1. 2. 2020
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 1 projekt
 • projekt musí být jedno-etapový