Spolupráce – Technologické platformy – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

29. 10.

2020

Zahájení příjmu

30. 10. 2020

09:00:00

Ukončení příjmu

01. 03. 2021

15:59:59

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je podpora rozvoje inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Oznámení pro žadatele

28. 1. 2021: S ohledem na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19 a její nepříznivý vliv na podnikatelský sektor rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení termínu příjmů žádostí do 1. 3. 2021.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora rozvoje národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru
 • podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • MSP
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • kolový

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Spolupráce – Technologické platformy k dispozici ZDE.
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace bude poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů
 • minimální výše dotace na projekt je 500 tis. Kč, maximální 5 mil. Kč
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • mzdy a pojistné
 • hardware a software
 • služby poradců, expertů, studie
 • semináře, konference
 • marketing a propagace
 • nájem
 • dodatečné režijní náklady
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha a zároveň většina členů technologické platformy musí mít sídlo na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. 1 aktivní žádost o podporu20, ve které vystupuje jako příjemce)