Spolupráce – Technologické platformy – Výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 12.

2015

Zahájení příjmu

04. 01. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

04. 05. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu podpory Spolupráce – Technologické platformy je podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Oznámení pro žadatele

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • obecně prospěšná společnost, spolek, pobočný spolek, komora (hospodářská, agrární), zájmové sdružení právnických osob

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace je poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů
 • min. absolutní dotace pro jeden projekt:  500 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt: 5 000 000 Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora rozvoje národních technologických platforem (TP) vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve  výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:

– v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight)

– navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti

– koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů

 • podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, materiál, hardware a software
 • poskytovatel podpory bude v rámci mezd, služeb poradců, expertů a nákladů na studie považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy a zároveň většina členů technologické platformy musí mít sídlo na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování kritérií pro hodnocení definovaných v této výzvě
 • žadatel může na 1 IČ v rámci této výzvy podat 1 projekt

Systém sběru žádostí:

 • kolový