Spolupráce – Klastry – Výzva VII

Vyhlášení výzvy

16. 06.

2020

Zahájení příjmu

22. 06. 2020

09:00:00

Ukončení příjmu

30. 09. 2020

15:59:59

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů - jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Oznámení pro žadatele

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • kolektivní výzkum
 • sdílená infrastruktura
 • internacionalizace klastru
 • rozvoj klastrové organizace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • výzkumné organizace

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Spolupráce k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt je 500 000 Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt se liší v rámci jednotlivých aktivit

Míra podpory:

pro aktivitu 3.1a):

 • o 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj
 • o 70% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum

pro aktivitu 3.1b), c) a d):

 • o 50% ze způsobilých výdajů
Specifika a omezení:

 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně čtyři projekty
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha

 

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

pro aktivitu 3.1 a):

 • mzdy a pojistné, externě pořizované služby
 • zakázky na externě pořizované služby
 • dodatečné režijní náklady

pro aktivitu 3.1b):

 • nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení včetně hardware a sítí,  software a data, práva duševního vlastnictví, nájem

pro aktivitu 3.1c):

 • mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference

pro aktivitu 3.1d):

 • mzdy a pojistné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, režijní náklady