Spolupráce – Klastry – Výzva II

Vyhlášení výzvy

11. 03.

2016

Zahájení příjmu

11. 03. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

30. 04. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Program Spolupráce je zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. V rámci II. Výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě Cornet. Obecným cílem programu je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Oznámení pro žadatele

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebo § 18 zákona č. 137/2006 Sb.

Uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebo § 18 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, se týká pořízení služeb pro účely projektu v oblasti výzkumu a vývoje a umožňuje žadatelům o dotaci /příjemcům dotace upustit od povinnosti vypsat výběrové řízení na pořízení výše zmíněných služeb za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, resp. § 18 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách. Výběr z těchto 2 možností je podmíněn dobou uzavření smluvní dokumentací, tj. v době platnosti zákona č. 137/2006, nebo zákona č. 134/2016, protože realizace některých projektů z dále uvedených programů byla již zahájena. Ustanovení Řídícího orgánu OP PIK tedy teoreticky mohou využít žadatelé o dotaci/příjemci dotace v programech Aplikace, Spolupráce – Klastry – kolektivní výzkum a Proof of Concept. Dále upozorňujeme na účinnost tohoto oznámení. Je ji třeba vnímat tak, že se vztahuje nejen na všechny žádostí o platbu (příjemce využívá výjimku) podané po 26. 3. 2018, ale i pro všechny již podané  žádosti o platbu (příjemce využívá výjimku), kterým nebyla žádost o platbu dosud schválena.

Více informací naleznete v novince na webu API, případně v původní zprávě na webových stránkách MPO.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky, výzkumné organizace

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt:

– 15 000 000 Kč pro excelentní klastry

– 12 000 000 Kč pro rozvinuté klastry

– 8 mil. Kč pro nezralé klastry

 • max. míra podpory: 60 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 50 % pro střední podniky

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel o podporu musí u každého návrhu projektu doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů kolektivního výzkumu prostřednictvím mezinárodní sítě CORNET, tj. žadatel musí podat přihlášku na společný VaV projekt se zahraničním partnerem do aktuální výzvy CORNET
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE CZ C10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59, 60, 62, 63, M 71.2, 72, 73.2, 74.1 S 95.1

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady
 • zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě
 • výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • příjemce může na 1 IČ v rámci této Výzvy podat max. 3 projekty. Každý projekt musí být přihlášen k realizaci do mezinárodní sítě kolektivního výzkumu CORNET. Projekty kolektivního výzkumu předpokládají dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný nebo průmyslový vzor
 • výzkumné a vývojové pracoviště jako řešitel či spoluřešitel projektu nesmí být ekonomicky ani personálně propojené s příjemcem

Systém sběru žádostí:

 • kolový