Spolupráce – Klastry – Výzva I

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2015

Zahájení příjmu

02. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

07. 03. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Program Spolupráce je zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. První výzva tohoto programu bude zaměřena na klastry. Obecným cílem programu je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Oznámení pro žadatele

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebo § 18 zákona č. 137/2006 Sb.

Uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebo § 18 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, se týká pořízení služeb pro účely projektu v oblasti výzkumu a vývoje a umožňuje žadatelům o dotaci /příjemcům dotace upustit od povinnosti vypsat výběrové řízení na pořízení výše zmíněných služeb za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, resp. § 18 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách. Výběr z těchto 2 možností je podmíněn dobou uzavření smluvní dokumentací, tj. v době platnosti zákona č. 137/2006, nebo zákona č. 134/2016, protože realizace některých projektů z dále uvedených programů byla již zahájena. Ustanovení Řídícího orgánu OP PIK tedy teoreticky mohou využít žadatelé o dotaci/příjemci dotace v programech Aplikace, Spolupráce – Klastry – kolektivní výzkum a Proof of Concept. Dále upozorňujeme na účinnost tohoto oznámení. Je ji třeba vnímat tak, že se vztahuje nejen na všechny žádostí o platbu (příjemce využívá výjimku) podané po 26. 3. 2018, ale i pro všechny již podané  žádosti o platbu (příjemce využívá výjimku), kterým nebyla žádost o platbu dosud schválena.

Více informací naleznete v novince na webu API, případně v původní zprávě na webových stránkách MPO.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden podprojekt v rámci aktivity Kolektivní výzkum:

– 16 000 000 Kč pro excelentní klastry

– 11 000 000 Kč pro rozvinuté klastry

 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci Sdílená infrastruktura:

– 15 000 000 Kč pro excelentní klastry

– 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry

 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace:

– 5 000 000 Kč pro excelentní klastry

– 4 000 000 Kč pro rozvinuté klastry

– 3 000 000 Kč pro nezralé klastry

 • max. míra podpory:

– pro aktivitu Kolektivní výzkum 45% ZV pro malé podniky, 35% ZV pro střední podniky;

– pro aktivity Sdílená infrastruktura, Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace 50% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • kolektivní výzkum – Podprojekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu podprojektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků podprojektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Podprojekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.
 • sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59, 60, 62, 63, M 71.2, 72, 73.2, 74.1 S 95.1

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

a) V případě aktivity Kolektivní výzkum

 • osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady
 • zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě

b) V případě aktivity Sdílená infrastruktura

 • nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem

c) V případě aktivity Internacionalizace klastru

 • mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference

d) V případě aktivity Rozvoj klastrové organizace

 • mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • na každou podporovanou aktivitu musí žadatel v této výzvě podat samostatný projekt, jednotlivé podporované aktivity nelze kombinovat v rámci jednoho projektu. Příjemce podpory může na 1 IČ v rámci této výzvy podat 4 projekty
 • žadatel vyplní u registrační žádosti formulář Indikátory pro hodnocení klastrové organizace (příloha výzvy), na základě kterého bude ohodnocena výkonnost klastrové organizace. Jestliže bude klastr na základě tohoto hodnocení zařazen do kategorie rozvinutý klastr, může podat max. 2 VaV projekty na aktivitu kolektivního výzkumu v rámci jedné výzvy a jedné projektové žádosti. Žadatel, který byl na základě hodnocení zařazen do kategorie excelentní klastr, může podat max. 3 VaV projekty. VaV projekty, které jsou podávané přes mezinárodní síť kolektivního výzkumu CORNET, se do tohoto omezení nezapočítávají
 • žadatel, který byl na základě hodnocení výkonnosti klastrové organizace zařazen do kategorie nezralý klastr, může podat projekty pouze k podporovaným aktivitám Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace

Systém sběru žádostí:

 • kolový