Smart grids II – Výzva V

Vyhlášení výzvy

08. 10.

2018

Zahájení příjmu

08. 10. 2018

13:00:00

Ukončení příjmu

30. 09. 2019

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy V programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).
Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)

Systém sběru žádostí:

  • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč a současně maximálně do výše 50 mil. EUR.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)