Smart grids II – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

03. 04.

2018

Zahájení příjmu

03. 04. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

31. 08. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy IV programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu podpory Smart Grids II

Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že k 31. srpnu 2018 ukončí v souladu s pravidly výzvy příjem Žádostí o podporu ve Výzvě IV programu podpory Smart Grids II.

K tomuto kroku Ministerstvo průmyslu a obchodu přistoupilo na základě ustanovení výzvy, které umožňuje Řídicímu orgánu OP PIK ukončit příjem Žádostí o podporu v případě nízkého zájmu žadatelů. ČEPS jako jediný potenciální příjemce podpory v rámci výzvy IV programu Smart Grids II informoval o omezení možnosti přihlašování projektů v rámci dané výzvy, na základě čehož byla s ČEPS projednána změna výzvy a ČEPS s ukončením výzvy k 31. srpnu 2018 souhlasí.

Zároveň byly s ČEPS projednány změny budoucích výzev, které budou respektovat změněné okolnosti na straně jediného potenciálního příjemce podpory.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).

Systém sběru žádostí:

  • kontinuální