Smart grids I – Výzva III

Vyhlášení výzvy

31. 10.

2017

Zahájení příjmu

31. 10. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

28. 02. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky
 • typy podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
 • míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV
 • maximální a minimální výše dotace: každá podporovaná oblast má svou základní alokaci:

– v oblasti a, do výše 200 mil. Kč

– v oblasti b, do výše 150 mil. Kč

– v oblasti c, do výše 150 mil. Kč

– v oblasti d, do výše 150 mil. Kč

– v oblasti e, do výše 150 mil. Kč

Postup vyčerpání alokace: Nejdříve budou vybrány projekty „z jednotlivých podporovaných oblastí“, které dosáhnou „nejvyššího“ počtu bodů a zároveň je jejich požadovaná dotace ze 100 % pokryta základní alokací danou podporovanou oblastí. Následně budou podpořeny projekty, které nebyly zahrnuty do podpory dle věty první z důvodu, že na část či celou výši jejich požadované dotace již nebyla dostačující výše základní alokace dané oblasti. Projekty budou takto podořeny v abecedním pořadí jednotlivých podporovaných oblastí „maximálně však“ do vyčerpání celkové alokace na tento program, specifický cíl.

 • dotace na projekty v jednotlivých oblastech jsou poskytovány:

– v oblasti a, minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

– v oblasti b, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč

– v oblasti c, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 65 mil. Kč

– v oblasti d, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

– v oblasti e, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • a) komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách
 • b) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
 • c) nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách
 • d) řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě
 • e) výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • podnikatelský záměr a projektová dokumentace v režimu de minimis, dle Nařízení Komise 1407/2013

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • v rámci aktivity a) lze uplatnit více míst realizace projektu
 • v rámci aktivit b) až e) lze uplatnit více míst realizace v rámci jednoho uceleného území; tato podmínka se nevztahuje na přenos dat do distribučního řídicího systému (DŘS) a samotný DŘS.

Systém sběru žádostí:

 • kolový