Smart grids I – Výzva I

Vyhlášení výzvy

22. 12.

2015

Zahájení příjmu

04. 01. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

30. 06. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Výzva I programu Smart grids I podporuje nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky
 • typy podporovaných právních forem: akciová společnost – a.s.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
 • míra podpory na Ekologické studie: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
 • maximální a minimální výše dotace: každá podporovaná oblast má svou základní alokaci:

– v oblasti a, do výše 210 mil. Kč

– v oblasti b, do výše 65 mil. Kč

– v oblasti c, do výše 95 mil. Kč

– v oblasti d, do výše 330 mil. Kč

Postup vyčerpání alokace: Nejdříve budou vybrány projekty „z jednotlivých podporovaných oblastí“, které dosáhnou „nejvyššího“ počtu bodů a zároveň je jejich požadovaná dotace ze 100 % pokryta základní alokací danou podporovanou oblastí. Následně budou podpořeny projekty, které nebyly podpořeny z důvodu, že na část jejich požadované dotace již nebyla dostačující výše základní alokace dané oblasti. Projekty budou takto uspokojovány v abecedním pořadí jednotlivých podporovaných oblastí „maximálně“ do vyčerpání celkové alokace na tuto výzvu ve výši 750 mil. Kč.

 • dotace na projekty v jednotlivých oblastech jsou poskytovány:

– v oblasti a, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč

– v oblasti b, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 65 mil. Kč

– v oblasti c, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 60 mil. Kč

– v oblasti d, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč

 • maximální absolutní výše dotace na ekologické studie činí 500 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

a) Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách 

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůrnými činnostmi:

 • Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních vn.
 • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn.
 • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání.
 • Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických vlivů s následnou automatizací prvků distribuční soustavy.
 • Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové sítě vn a mřížové, příp. polomřížové sítě nn.

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: dálkové ovládání silových prvků, RTU (komunikační řídící jednotky), měřící senzory, indikátory poruchových proudů, nadproudů a zemních spojení, komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, úpravy technického dispečinku.

b) Nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůrnými činnostmi:

 • Osazení distribučních transformátorů vn/nn s automatickou regulací pod zatížením.
 • Osazení linkových kondicionérů na vedeních nn.
 • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
 • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn.
 • Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: dálkové ovládání silových prvků, RTU (komunikační řídící jednotky), měřící senzory, datové koncentrátory, komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, úpravy technického dispečinku.

c) Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůrnými činnostmi:

 • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nn včetně komunikačních jednotek, odečtové centrály a úprav technického dispečinku.
 • Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů.

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: osazení distribučních stanic vn/nn měřicími senzory, součtové elektroměry, datové koncentrátory, komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, implementace a úpravy IT systémů

d) Výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůrnými činnostmi:

 • Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích vn/nn.

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkové komunikace, tzn. tyto technologie: datové koncentrátory, komunikační jednotky, routery, SW infrastruktura pro sběr a vyhodnocení dat, zajištění napájení.

 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených v Příloze č. 3 Část A Výzvy; podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z odvětví uvedených v Příloze č. 3 Část B Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek; poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je příjemce povinen k žádosti o podporu předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • ekologické studie (posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem nebo pozemkům, kde bude projekt realizován
 • projekt musí být realizován v distribuční soustavě, jejíž provozovatel:

– nesmí být souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem v souladu s § 25, odst. 2 Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

– a zároveň má zřízen technický dispečink v souladu s § 26, odst. 2 Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

 • v rámci projektu lze uplatnit více míst realizace v rámci jednoho uceleného území; tato podmínka se nevztahuje na přenos dat do distribučního řídicího systému (DŘS) a samotný DŘS

Systém sběru žádostí:

 • kolový