Služby infrastruktury – Výzva VIII

Vyhlášení výzvy

15. 10.

2020

Zahájení příjmu

30. 11. 2020

08:00:00

Ukončení příjmu

01. 04. 2021

14:59:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Upozornění pro žadatele a příjemce

30. 1. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 30. 1. 2023 uveřejnilo Metodický pokyn č. 39, kterým se upravuje postup navýšení poskytnuté dotace v případě navýšení cen stavebních prací jako způsobilého výdaje projektu u programu podpory Služby infrastruktury. K tomuto kroku ministerstvo přistoupilo z důvodu výrazného růstu inflace, zejména zvýšení cen stavebních materiálů a cen energií s cílem umožnit úspěšné dokončení investičně náročných projektů na podporu rozvoje regionální výzkumné a inovační infrastruktury.

12. 10. 2021:

Z důvodu výraznějšího převisu kvalitních projektů Řídící orgán OP PIK rozhodl o navýšení alokace Výzvy VIII programu podpory Služby infrastruktury z 350 mil. na 457 mil. Kč.

14. 4. 2021:

Došlo k aktualizaci dokumentu Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 1. poskytování služeb inovačním podnikům (MSP)
 2. provozování inovační infrastruktury
 3. rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
 4. výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • MSP
 • velké podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Služby infrastruktury k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra dotace dle textu výzvy

Pro aktivitu A

 • 1 – 15 mil. Kč
 • 50 – 250 tis. Kč na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP

Pro aktivitu B, C, D:

 • 1 – 30 mil. Kč pro projekty neobsahující stavební práce
 • 5 – 150 mil. Kč pro projekty obsahující stavební práce
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Pro aktivitu A:

 • osobní náklady
 • nákup externích poradenských služeb
 • marketing a propagace 
 • režijní náklady

Pro aktivitu B, C, D:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • provozní náklady (služby poradců, expertů, studie, školení apod.)
 • náklady na povinnou publicitu
 • projektová dokumentace
Specifika a omezení:

 • každý žadatel o podporu (1IČ) je v této výzvě v rámci podporované aktivity A oprávněn předložit maximálně jeden projekt. V rámci aktivit B, C, D maximálně dva projekty
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území NUTS 2 Praha
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem