Služby infrastruktury – Výzva VII

Vyhlášení výzvy

18. 03.

2020

Zahájení příjmu

20. 03. 2020

08:00:00

Ukončení příjmu

30. 08. 2020

12:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

30. 1. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 30. 1. 2023 uveřejnilo Metodický pokyn č. 39, kterým se upravuje postup navýšení poskytnuté dotace v případě navýšení cen stavebních prací jako způsobilého výdaje projektu u programu podpory Služby infrastruktury. K tomuto kroku ministerstvo přistoupilo z důvodu výrazného růstu inflace, zejména zvýšení cen stavebních materiálů a cen energií s cílem umožnit úspěšné dokončení investičně náročných projektů na podporu rozvoje regionální výzkumné a inovační infrastruktury.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • poskytování služeb inovačním podnikům (A)
 • provozování inovační infrastruktury (B)
 • rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro
  společné využívání technologií (C)
 • výstavba nové sdílené inovační infrastruktury (D)

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední i velké podniky
 • žadatelem mohou
  být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Služby infrastruktury k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • jednokolový

 

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Pro aktivitu A:

 • dotace na projekt příjemci poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč.
 • dotace na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč.

Pro aktivity B, C a D:

 • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • 5 – 200 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

V rámci aktivity A:

 • osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům
 • nákup externích poradenských služeb
 • marketing a propagace
 • režijní náklady

V rámci aktivit B, C a D:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, apod.
 • náklady na povinnou publicitu projektu
 • projektová dokumentace
Specifika a omezení:

 • každý žadatel o podporu (1 IČ) je v rámci podporované aktivity A oprávněn předložit
  maximálně jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v rámci podporovaných aktivit B, C a D oprávněn předložit
  maximálně dva projekty
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území NUTS 2 Praha