Služby infrastruktury – Výzva V

Vyhlášení výzvy

10. 07.

2018

Zahájení příjmu

28. 08. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

27. 11. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Hlavním cílem programu a Výzvy V je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována:

a) minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč v případě příjemce – zprostředkovatele dotace (inovační infrastruktury),
b) minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč v případě dotace na služby pro konečného příjemce – konkrétní MSP.

 • míra podpory:

– 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) – uživatelů poradenských služeb
– 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • poskytování služeb inovačním podnikům – MSP

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům – inovativním MSP (poradců a expertů),
 • nákup externích poradenských služeb,
 • marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),
 • režijní náklady (15 % z osobních nákladů dle bodu 5.2 a).

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování kritérií pro hodnocení definovaných v této Výzvě
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel/příjemce)

Systém hodnocení žádostí:

 • kolový