Služby infrastruktury – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

04. 09.

2017

Zahájení příjmu

07. 09. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

22. 12. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Hlavním cílem programu a Výzvy IV je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována ve výši:

a) 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
b) 5 – 100 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

 • míra podpory:

– 50 % z prokázaných způsobilých výdajů (projekty zakládající veřejnou podporu, tj. podnikatelské subjekty, municipality, obce, kraje, aj)
– 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (projekty NEzakládající veřejnou podporu, tj. organizace pro výzkum a šíření znalostí, veřejné vysoké školy, univerzity)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • aktivita b) provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis
 • aktivita c) rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
 • aktivita d) výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.)
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.,
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování kritérií pro hodnocení definovaných v této Výzvě
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní žádosti o podporu, ve kterých vystupuje jako příjemce)
 • žadatel musí zajistit průměrnou min. roční obsazenost inovační infrastruktury nad úrovní 35 %, a to po celou dobu udržitelnosti projektu

Systém hodnocení žádostí:

 • kolový