Služby infrastruktury – Výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 12.

2015

Zahájení příjmu

04. 01. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

04. 05. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Hlavním cílem programu podpory Služby infrastruktury je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Tato výzva je v MS2014+ rozdělena na 6 dílčích výzev dle podporovaných aktivit.

 • Služby infrastruktury — Veřejná podpora — aktivita b)
 • Služby infrastruktury — Neveřejná podpora — aktivita b)
 • Služby infrastruktury — Veřejná podpora — aktivita c)
 • Služby infrastruktury — Neveřejná podpora — aktivita c)
 • Služby infrastruktury — Veřejná podpora — aktivita d)
 • Služby infrastruktury — Neveřejná podpora — aktivita d)

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol a ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (hightech) technologie
 • municipalita
 • vysoká škola, univerzita

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována ve výši:

– 1 -30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce

– 5 – 300 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

 • míra podpory

– 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

– 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro  příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • aktivita b) provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis
 • aktivita c) rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
 • aktivita d) výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíců; software apod.)
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod. náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování kritérií pro hodnocení definovaných v této výzvě
 • každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti o podporu, ve kterých vystupuje jako příjemce)

Systém sběru žádostí:

 • kolový