Školicí střediska – Výzva II

Vyhlášení výzvy

24. 10.

2016

Zahájení příjmu

14. 11. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

14. 02. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Jste malým a středním podnikem? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky; cílová skupina je definována textem Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • maximální míra podpory: 50% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce školicích center
 • pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • pořízení vzdělávacích programů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data)
 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Specifika a omezení:

 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • do způsobilých výdajů lze zahrnout výstavbu/rekonstrukci pouze v případě, kdy je žadatel majitelem rekonstrukcí (výstavbou) dotčených nemovitostí a ploch; v případě provádění stavebních prací v pronajatých prostorech nelze tyto zahrnout mezi způsobilé výdaje projektu
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt

Systém sběru žádostí:

 • kolový