Školicí střediska – Výzva I

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2015

Zahájení příjmu

02. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

30. 11. 2015

00:00:00

Uzavřená výzva

Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Jste malým a středním podnikem? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • maximální míra podpory: 50% ZV
 • v případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout:

– 50 % způsobilých výdajů u malých podniků, max. 100 tis. Kč

– 50 % způsobilých výdajů u středních podniků, max. 200 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce stávajících školicích center
 • pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • pořízení vzdělávacích programů
 • v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušeného podniku
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE (viz Příloha č. 1 část A)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek

– rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání

 • Dlouhodobý nehmotný majetek

– školicí programy, software a data

 • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Služby školitelů (pouze v případě křížového financování)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit 4 žádosti o dotaci

Systém sběru žádostí:

 • kolový