Proof of Concept – Výzva V

Vyhlášení výzvy

16. 11.

2020

Zahájení příjmu

23. 11. 2020

09:00:00

Ukončení příjmu

15. 03. 2021

16:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi

Tato výzva je vyhlášena jako synergická výzva navazující na výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

a) aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje za účelem zavedení nového produktu/služby na trh

b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimálně 300 tis. Kč
 • maximálně 5 mil. Kč pro aktivitu a) a 10 mil. Kč pro aktivitu b)

maximální míra podpory pro aktivitu a):

 • střední podniky 60% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 a) Výzvy, resp. 70% pro malé podniky
 • 50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 b) a c) Výzvy

maximální míra podpory pro aktivitu b):

 •  střední podniky 35% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 d) Výzvy, resp. 45% pro malé podniky
 •  50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 e), f) a g) Výzvy
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného
  a nehmotného movitého majetku
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • konzultační a externí služby
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
 • náklady na materiál
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací (pouze aktivita b)
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 2 projekty
 • všechny projekty musí navazovat na projekty podpořené v rámci výzev OP VVV Předaplikační výzkum, Předaplikační výzkum pro ITI, Předaplikační výzkum pro ITI II s cílem ověření výsledků předaplikační fáze výzkumu před jejich možným uplatněním v praxi
 • výstup projektu aktivity a) je zpracovaná studie proveditelnosti, může dospět i k negativnímu
  závěru ohledně dalšího pokračování plánovaných výzkumných aktivit a zavedení výsledků VaVaI
  do praxe
 • pro aktivitu b) žadatel po konci projektu předloží závěrečnou zprávu o provedených činnostech v rámci experimentálního vývoje a zevrubně popíše dosažený výsledek projektu