Proof of Concept – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

29. 06.

2020

Zahájení příjmu

30. 06. 2020

08:00:00

Ukončení příjmu

16. 11. 2020

16:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Oznámení pro žadatele:

27.10. 2020: z důvodu stále přetrvávající situace ohledně Covid-19 rozhodl Řídicí orgán o prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu do 16. listopadu 2020 16:00 hod.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Podporovány budou dva typy projektů:

a) aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje za účelem zavedení nového produktu/služby na trh

b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimálně 300 tis. Kč
 • maximálně 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1a) a 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1b)

maximální míra podpory pro aktivitu 3.1a):

 • střední podniky 60% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 a) Výzvy, resp. 70% pro malé podniky
 • 50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 b) a c) Výzvy

maximální míra podpory pro aktivitu 3.1b):

 •  střední podniky 35% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 d) Výzvy, resp. 45% pro malé podniky
 •  50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 e), f) a g) Výzvy
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 2 projekty

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

pro aktivitu a)

 • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti
 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného
  personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného
  a nehmotného movitého majetku
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady a náklady na materiál

pro aktivitu b)

 • osobní náklady: mzdy a pojistné vývojových pracovníků, techniků a ostatního podpůrného
  personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného
  a nehmotného movitého majetku
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací