Proof of Concept – Výzva III

Vyhlášení výzvy

26. 11.

2019

Zahájení příjmu

29. 11. 2019

08:00:00

Ukončení příjmu

20. 04. 2020

15:59:59

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Upozornění pro žadatele: Příjem žádostí v III. výzvě Proof of Concept byl prodloužen do 20. dubna 2020. Další informace naleznete v související tiskové zprávě MPO ze dne 19. března 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

a) podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh

b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimálně 300 tis. Kč
 • maximálně 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1a) a 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1b)

maximální míra podpory pro aktivitu 3.1a):

 • střední podniky 60% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 a) Výzvy, resp. 70% pro malé podniky
 • 50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 b) a c) Výzvy

maximální míra podpory pro aktivitu 3.1b):

 •  střední podniky 35% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 d) Výzvy, resp. 45% pro malé podniky
 •  50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 e), f) a g) Výzvy
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv

pro aktivita 3.1a):

 • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti

pro aktivitu 3.1b):

 • náklady pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie experimentálního vývoje
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu)
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky
 • výstup projektu aktivity 3.1a), tj. zpracovaná studie proveditelnosti, bude posouzen Řídicím orgánem
 • pro aktivitu 3.1b) žadatel po konci projektu předloží závěrečnou zprávu o provedených činnostech v rámci experimentálního vývoje a zevrubně popíše dosažený výsledek projektu