Potenciál – Výzva VIII

Vyhlášení výzvy

27. 05.

2021

Zahájení příjmu

14. 06. 2021

08:00:00

Ukončení příjmu

26. 08. 2021

15:59:59

Uzavřená výzva

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Upozornění pro žadatele a příjemce

16. 6. 2022: Řídicí orgán OP PIK informuje, že z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům o dotaci v rámci Výzvy VIII programu Potenciál budou pro všechny potenciální zájemce platit stejné podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. požadavek na doložení všech povinných příloh k Rozhodnutí o poskytnutí dotace s nejzazším termínem pro předložení do 30.9.2022.

14. 1. 2022: Z důvodu urychlení čerpání finančních prostředků v rámci OP PIK bude Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK průběžně vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace u všech projektů, které získají 60 a více bodů po jednotlivých dílčích výběrových komisích.

24. 11. 2021: Z důvodu urychlení čerpání finančních prostředků v rámci OP PIK bude Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK v rámci Výzvy VIII programu Potenciál průběžně vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace u všech projektů, které získají 70 a více bodů po jednotlivých dílčích výběrových komisích.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
  (za předpokladu splnění podmínky kódu intervence 065 nebo 063)

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Potenciál naleznete ZDE

Systém sběru žádostí:

 • kolový

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč (včetně)
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
 • náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy)

 

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel/příjemce (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně jeden projekt
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí v případě MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků naplňujících kód intervence 063 a 065  činí 10 mil. Kč