Potenciál – Výzva VI

Vyhlášení výzvy

19. 09.

2019

Zahájení příjmu

01. 10. 2019

12:00:00

Ukončení příjmu

16. 12. 2019

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Oznámení pro žadatele

13.4.2021: Aktualizoval se dokument Příloha č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů. Důvodem je novelizace tzv. daňového balíčku, kterým došlo k úpravám limitů pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

 

Řídicí orgán OP PIK si dovoluje informovat, že z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům o dotaci v rámci VI. Výzvy Potenciál budou pro všechny potenciální zájemce platit stejné podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. požadavek na doložení všech povinných příloh k Rozhodnutí o poskytnutí dotace s nejzazším termínem pro předložení do 31. 7. 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Potenciál k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky  a velké podniky
 • žadatelem/příjemcem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
 • dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splní podmínky stanovené Výzvou
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí v případě MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků naplňujících kód intervence 063 a 065  činí 10 mil. Kč
 • příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek