Potenciál – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

13. 07.

2017

Zahájení příjmu

20. 07. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

30. 11. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Upozornění pro žadatele

13.4.2021:

Aktualizoval se dokument Příloha č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů. Důvodem je novelizace tzv. daňového balíčku, kterým došlo k úpravám limitů pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Aktualizace ke dni 10.5.2018:

Na základě stanoviska Výběrové komise ze dne 10.5.2018 se stanovuje lhůta na předložení stavebního povolení v právní moci, případně Ohlášení, či potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba povolení ani ohlášku nevyžaduje, maximálně do 15.8.2018 (včetně). V případě, že výše uvedené nebude poskytovateli dotace předloženo ve stanovené lhůtě, nedojde z jeho strany k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekt bude ukončen bez financování.

Původní znění:

Řídicí orgán OP PIK si dovoluje informovat, že dne 10.10. 2017 byly v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část Výzvy IV programu Potenciál do čl. 2 na straně 38 doplněny lhůty pro doložení povinných příloh k Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

„V případě, že Žadatel akceptuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, informuje o této skutečnosti projektového manažera odpovědí na původní depeši. Zároveň jako přílohu této depeše zašle Povinné přílohy, které jsou požadovány v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Lhůta pro akceptaci Rozhodnutí a doložení všech povinných příloh, které jsou požadovány k podpisu Rozhodnutí, činí 10 pracovních dní od zaslání výzvy k akceptaci Rozhodnutí. Lhůta na předložení stavebního povolení v právní moci, případně Ohlášení, či potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba povolení ani ohlášku nevyžaduje, může být na žádost žadatele prodloužena maximálně na 45 kalendářních dnů (včetně) od data zaslání výzvy k akceptaci Rozhodnutí a doložení Povinných příloh. V případě, že výše uvedené nebude poskytovateli dotace předloženo ve stanovené lhůtě, nedojde z jeho strany k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekt bude ukončen bez financování.“


Upozornění pro žadatele

Řídicí orgán OP PIK si dovoluje informovat, že dne 14. 8. 2017 byla v systému MS2014+ odstraněna administrativní chyba v Identifikaci Výzvy IV programu podpory Potenciál. Procento pro méně rozvinutý region bylo změněno z hodnoty 0 na 100, procento pro více rozvinutý region bylo změněno z hodnoty 100 na 0.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky; typy podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku
  a místo realizace.
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
 • dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
 • dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splní podmínky stanovené Výzvou
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu; pro ověření bude žadatel používat přílohu výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč
 • příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek

Systém sběru žádostí:

 • kolový