Potenciál – Výzva III

Vyhlášení výzvy

11. 11.

2016

Zahájení příjmu

16. 01. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

17. 04. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Upozornění pro žadatele

Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně III. Výzvy programu podpory OP PIK Potenciál. Změna se týká navýšení alokace určené pro projekty velkých podniků, které splnily minimální bodovou hranici pro poskytnutí podpory (60 bodů), ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace určené velkým podnikům. Z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům o dotaci budou pro všechny potenciální zájemce platit stejné podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – požadavek na doložení všech povinných příloha (zejména stavebního povolení) s nabytím právní moci k 31. lednu 2018 s nejzazším termínem pro předložení do 28. února 2018.


Upozornění pro žadatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně III. Výzvy programu OPPIK Potenciál. V současnosti dochází u velkých podniků k několikanásobnému převisu celkové částky požadované v Žádostech o podporu nad rámec alokace Výzvy III OPPIK Potenciál, určené pro velké podniky (250 mil. Kč). V souladu s Operačním manuálem OPPIK proto ŘO navyšuje část alokace Výzvy III programu Potenciál, určenou pro velké podniky, o 250 mil. Kč, přičemž celková výše alokace (2 500 mil. Kč) se nemění. Vzhledem k nízkému počtu podaných projektů ze strany MSP nebude mít navýšení podílu alokace pro velké podniky vliv na množství podpořených projektů MSP. Navýšením podpory pro velké podniky ve Výzvě III programu Potenciál o 250 mil. Kč nedojde k překročení 20% hranice celkové alokace v PO1, určené pro velké podniky.


Upozornění pro žadatele

Řídicí orgán OP PIK si dovoluje informovat, že v současné době je v aktuálně vyhlášené III. Výzvě programu OPPIK Potenciál ze strany velkých podniků podáno již 20 projektů a celková výše požadované dotace činí 531.023.412,- Kč. Dle textu této výzvy je možné podporu pro velké podniky poskytnout maximálně do výše 10 % alokace na tuto výzvu, jejíž celková částka je 2.500.000.000,-Kč, takže alokace pro velké podniky již byla dvojnásobně přesažena.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky; typy podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
 • dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu; pro ověření bude žadatel používat přílohu výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků 10 mil. Kč
 • příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek

Systém sběru žádostí:

 • kolový