Potenciál – Výzva I

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2015

Zahájení příjmu

01. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

07. 03. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Upozornění – Navýšení alokace výzvy Potenciál I a zrušení vyhlášené výzvy Potenciál II:

Řídicí orgán OP PIK oznamuje navýšení alokace výzvy Potenciál I a zrušení vyhlášené výzvy Potenciál II

Řídicí orgán OP PIK v reakci na situaci, kdy v rámci přednastaveného systému automatického podání plných žádostí v MS2014+ došlo u výzvy Potenciál I k vysokému převisu žádostí velkých firem, které tohoto systému využily a tudíž mají v monitorovacím systému zaznamenán stejný čas podání žádosti (tj. 1. 12. 2015 v 15.00 hod.), jenž je v průběžné výzvě rozhodný pro pořadí hodnocení projektů do vyčerpání alokace (stanovené původně na 1,5 mld. Kč), rozhodl po projednání s Národním orgánem pro koordinaci (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj) a souhlasu vedení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 25. 8. 2016 o navýšení alokace této výzvy na 2.920.000.000 Kč, z čehož 40 % (tj. 1,168 mld. Kč) je předurčeno pro úspěšně hodnocené projekty velkých firem a 60 % (tj. 1,752 mld. Kč) pro úspěšně hodnocené projekty malých a středních firem.

S ohledem na toto aktuálně schválené rozhodnutí, které vede k výraznému navýšení alokace výzvy Potenciál I, Řídící orgán OP PIK ruší výzvu Potenciál II, vyhlášenou mimořádně dne 31. 7. 2016 s alokací 1,5 mld. Kč a s plánovaným příjmem žádostí o podporu od 15. 9. 2016 od 8.00 hod. Žadatelé, kteří připravovali své projektové žádosti do této rušené druhé výzvy, budou mít příležitost uplatnit své žádosti o dotaci v rámci plánované „řádné“ výzvy Potenciál III, která bude vyhlášena na přelomu září/října 2016, s příjmem žádostí ještě v průběhu letošního roku.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 2 mil. – 75 mil. Kč / 150 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti
 • max. míra podpory: 50% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
 • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek

– nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV

 • Dlouhodobý nehmotný majetek

– pořízení patentů, licencí a knowhow – do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt

 • Vybrané provozní náklady

– osobní náklady na absolventy, služby poradců, expertů a studie

– pouze pro MSP

 • Náklady na povinnou publicitu projektu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku využívaného pro účely zajištění aktivit projektu činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč
 • každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti)

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální