CZ EN

Poradenství – Výzva II Poradenské služby pro MSP

Vyhlášení výzvy

08. 02.

2021

Zahájení příjmu

01. 03. 2021

08:00:00

Ukončení příjmu

30. 06. 2021

15:59:59

Otevřená výzva

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

a) nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl

b) nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství
průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti

Systém sběru žádostí:

  • průběžný

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč.

Míra podpory:

  • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • nákup externích poradenských služeb

a) které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace

b) zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
  • výdaje na nákup certifikátů nebo výdaje spojené se získáním značky OHV nejsou způsobilými výdaji
  • v rámci jednoho projektu (jedné předložené žádosti) nemůže žadatel žádat o podporu současně na aktivitu a) i b)
  • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 žádosti o podporu v rámci aktivity a) a 2 žádosti o podporu v rámci aktivity b), celkem tedy maximálně 5 aktivních žádostí na jedno IČ
  • v případě, že žadatel předloží v rámci aktivity a) více než 1 žádost o podporu, předmět certifikace, na nějž bude čerpána poradenská služba, nesmí být v těchto žádostech totožný
  • v případě, že žadatel předloží v rámci aktivity b) více než 1 žádost o podporu, musí se jednat o žádosti s odlišným místem realizace projektu