Poradenství – Výzva II Poradenské služby pro MSP

Vyhlášení výzvy

08. 02.

2021

Zahájení příjmu

01. 03. 2021

08:00:00

Ukončení příjmu

31. 12. 2021

15:59:59

Uzavřená výzva

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Upozornění pro žadatele a příjemce

30. 12. 2021: Došlo k aktualizaci dokumentu Příloha č. 6 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace v souvislosti s novelizací zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Dokument je účinný od 1. 1. 2022.

13. 9. 2021: Dovolujeme si informovat o upřesnění podmínek Výzvy a upozorňujeme na povinnost zachovat výstupy projektu této Výzvy po dobu tří (3) let od přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+: Projekt finančně ukončen ze strany ŘO, viz Hlava II., 4. Článek, odstavec 4.5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Příloha č. 6 Výzvy).

24. 6. 2021: S ohledem na dosud nevyužitou alokaci Výzvy II programu Poradenství, rozhodlo dne 23. 6. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí o podporu do 31. 12. 2021 (15:59:59). Upozorňujeme, že se jedná výhradně o posun termínu pro přijetí žádostí. Veškeré další termíny uvedené ve výzvě zůstávají v platnosti.

15. 6. 2021: Dne 6. 5. 2021 byla aktualizována Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků; v textu metodiky na straně 14 byla upravena věta „Pro vody recyklované je koeficient ohrožení suchem definován jako jedna“.

6. 5. 2021: Došlo k upřesnění podmínek Výzvy v článku 3.4. Cílová skupina. Byla odstraněna věta: „Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem“. K odstranění došlo z důvodu, že tuto větu nebylo možné s ohledem na započítávání veřejných subjektů naplnit tak, aby byla současně dodržena věta předcházející: „Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky“. Výzva je určená pouze pro žadatele, kteří splňují status MSP, jak je uvedeno v článku 4. Vymezení žadatelů a příjemců podpory.

17. 3. 2021: Byla aktualizována Příloha č. 7 – Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků, a to v souladu s aplikací Sucho v krajině zveřejněné na webu MŽP (kapitola 3.3.2.1) – http://www.suchovkrajine.cz/vodni-audit/.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

a) nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl

b) nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství
průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

FAQ

 • často kladené dotazy k programu Poradenství k dispozici ZDE
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč.

Míra podpory:

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • nákup externích poradenských služeb

a) které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace

b) zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • výdaje na nákup certifikátů nebo výdaje spojené se získáním značky OHV nejsou způsobilými výdaji
 • v rámci jednoho projektu (jedné předložené žádosti) nemůže žadatel žádat o podporu současně na aktivitu a) i b)
 • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 žádosti o podporu v rámci aktivity a) a 2 žádosti o podporu v rámci aktivity b), celkem tedy maximálně 5 aktivních žádostí na jedno IČ
 • v případě, že žadatel předloží v rámci aktivity a) více než 1 žádost o podporu, předmět certifikace, na nějž bude čerpána poradenská služba, nesmí být v těchto žádostech totožný
 • v případě, že žadatel předloží v rámci aktivity b) více než 1 žádost o podporu, musí se jednat o žádosti s odlišným místem realizace projektu