Poradenství – Výzva I

Vyhlášení výzvy

22. 07.

2019

Zahájení příjmu

05. 08. 2019

08:00:00

Ukončení příjmu

05. 12. 2019

15:59:59

Uzavřená výzva

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky (dále jen „MSP“) na celém území ČR s výjimkou území NUTS 2 Praha. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.); počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpat, není omezen; výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu; v případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 %
 • nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele; výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat nejméně v rozsahu 30 % schváleného rozpočtu a to nejpozději do konce udržitelnosti projektu; výdaje na danou realizaci bude moci žadatel uplatnit v rámci podané žádosti o podporu do programu Technologie, a to v souladu s podmínkami vyhlašovaných výzev zaměřených na růst a posilování konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím digitální transformace; v případě, že nedojte ke splnění podmínky realizace schváleného plánu digitální transformace v minimálním rozsahu 30 % schváleného rozpočtu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 30 %
Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky („MSP“); žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace (či jiného dokumentu obdobného charakteru, např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení)
 • nákup externích poradenských služeb, které budou zacílené na zvyšování digitální transformace malých a středních podniků se zhodnocením současného technického stavu a zpracovaní Plánu digitální transformace společnosti včetně vypracování finančního rozpočtu na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, které budou splňovat podmínku propojení nově pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • podporovány budou poradenské služby poskytované přímo externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů
 • v rámci jednoho projektu (jedné předložené žádosti) nemůže žadatel žádat o podporu současně na aktivitu a) i b); v případě zájmu o aktivitu a) i b) musí předložit žádosti samostatně
 • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu) na jedno IČ

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč
 • v žádosti o podporu bude dotace uvedena maximálně do výše 50 % celkových způsobilých výdajů