Partnerství znalostního transferu – Výzva VI

Vyhlášení výzvy

25. 03.

2020

Zahájení příjmu

01. 04. 2020

09:00:00

Ukončení příjmu

10. 09. 2020

15:59:59

Uzavřená výzva

Výzva směřuje na na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Upozornění pro žadatele

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup
 • podmínkou je zaměření na minimálně jednu z následujících aktivit

a) zlepšení výrobních procesů
b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových
produktů a služeb včetně designu
c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • znalostní organizace

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Partnerství znalostního transferu k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • jednokolový

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč
 • dotace bude poskytována do maximální výše    70 % pro všechny typy žadatelů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
 • pro ZO: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
 • ZO může dále uplatnit nepřímé (režijní) výdaje. Způsobilé výdaje pro nepřímé výdaje jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití zařízení znalostní organizace, účetnictví, síťové dodávky, apod.
Specifika a omezení:

 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 2 projekty
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha