Partnerství znalostního transferu – Výzva III

Vyhlášení výzvy

30. 06.

2017

Zahájení příjmu

14. 07. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

13. 10. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Upozornění pro žadatele

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Vážení žadatelé,

při vyplňování Zprávy o realizaci/Závěrečné zprávy o realizaci je nutné vyplnit indikátor povinný k výběru „20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi“ vždy nenulově. V případě programu Partnerství znalostního transferu bude vždy dosažená hodnota min. 1. Spolupráce podniku s výzkumnou institucí vyplývá přímo z tohoto programu.

Děkujeme za spolupráci


Upozornění pro žadatele

Vážení žadatelé,

bylo nám nahlášeno několik případů systémových problémů s Rozpadem financí. Po správném vyplnění Žádosti o podporu na základě Příručky zpracování Žádosti o podporu v IS KP14+ nelze provést Rozpad financí, systém hlásí chybovou hlášku: Nebyl nalezen záznam veřejné podpory pro režim podpory: Mimo režim veřejné podpory, subjekt: Název podniku.

Tento problém je spojen s nastavením rozpočtu a záložkou Veřejná podpora. Již jsme zadali požadavek na vyřešení problému, nicméně vzhledem ke končícímu příjmu Žádostí o podporu postupujte prosím následovně: Na záložce Veřejná podpora kromě záznamu „Podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013)“ zadejte u podniku přes nový záznam také záznam “Mimo režim veřejné podpory“. U podniku tedy budou na záložce Veřejná podpora oba dva záznamy. Následně bude možné provést Rozpad financí. Případné opravy budeme řešit v doplnění Žádostí o podporu.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner zapojený do realizace projektu)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 0,5 mil. – 5 mil. Kč
 • max. míra podpory: 70 % ZV pro všechny typy žadatelů; podnik dále musí Znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek: 30 % z jejích ZV
 • v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

– zlepšení výrobních procesů

– vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

– zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
 • pro Znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
 • Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) výdaje paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP); způsobilé výdaje pro nepřímé výdaje jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu, ve kterých vystupuje jako příjemce); Znalostní organizace se může účastnit více partnerství dle vlastních kapacit.

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Chcete se dozvědět více o tom, jak program Partnerství znalostního transferu funguje? Nahlédněte do informačního letáku.