Partnerství znalostního transferu – Výzva II

Vyhlášení výzvy

24. 10.

2016

Zahájení příjmu

07. 11. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

07. 02. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Upozornění pro žadatele

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Vážení žadatelé,

při vyplňování Zprávy o realizaci/Závěrečné zprávy o realizaci je nutné vyplnit indikátor povinný k výběru „20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi“ vždy nenulově. V případě programu Partnerství znalostního transferu bude vždy dosažená hodnota min. 1. Spolupráce podniku s výzkumnou institucí vyplývá přímo z tohoto programu.

Děkujeme za spolupráci


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner/znalostní organizace zapojený do realizace projektu)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 0,5 mil. – 3,5 mil. Kč
 • v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis
 • max. míra podpory: 70% ZV pro MSP a znalostní organizace; podnik dále musí znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek: 30% z její ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

– zlepšení výrobních procesů

– vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

– zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné
 • pro znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
 • znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP); způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. 1 aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce); znalostní organizace se může účastnit více partnerství dle vlastních kapacit.

Systém sběru žádostí:

 • kolový