Partnerství znalostního transferu – Výzva I

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2015

Zahájení příjmu

02. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

07. 03. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Upozornění pro žadatele

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Vážení žadatelé,

při vyplňování Zprávy o realizaci/Závěrečné zprávy o realizaci je nutné vyplnit indikátor povinný k výběru „20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi“ vždy nenulově. V případě programu Partnerství znalostního transferu bude vždy dosažená hodnota min. 1. Spolupráce podniku s výzkumnou institucí vyplývá přímo z tohoto programu.

Děkujeme za spolupráci


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí; MSP jako příjemce dotace uzavírá s výzkumnou organizací smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy včetně financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 0,5 mil. – 3,5 mil. Kč
 • v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis
 • max. míra podpory: 70% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

– zlepšení výrobních procesů

– vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

– zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C10, 13 – 33; E 38.32; J 62, 63, M 71.2, 72, S 95.1

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné
 • pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře
 • znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace
 • ve výzvě lze podat na 1 IČ maximálně 4 aktivní projekty. Znalostní organizace se mohou účastnit více partnerství dle vlastních kapacit
 • v příručce způsobilých výdajů je stanoven maximální limit způsobilých výdajů do 500 000 Kč pro hardware a sítě, stroje a zařízení a software a data dále pak limit pro služby expertů ve výši 350 000 Kč. Výběrová řízení na dodavatele tedy nebudou realizována ani v režimu zákona č. 137/2006 Sb., ani postupem dle Pravidel pro výběr dodavatelů, protože nedosahují minimálního limitu dle zákona ani Pravidel pro výběr dodavatelů

Systém sběru žádostí:

 • kolový