CZ EN

Obnovitelné zdroje energie – Výzva V

Vyhlášení výzvy

26. 07.

2019

Zahájení příjmu

02. 09. 2019

14:00:00

Ukončení příjmu

31. 07. 2020

23:59:59

Otevřená výzva

Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Upozornění pro žadatele

S ohledem na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a přetrvávající problematická zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení termínů pro příjem žádostí – nové datum je 31. 7. 2020. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je datum 30. 5. 2023. Související tiskovou zprávu MPO ze dne 18. 6. 2020 naleznete zde.

 

Dle posledního rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 30. 6. 2020.Nejzazší termín pro předložení dokumentů požadovaných v době před vydáním Rozhodnutí je prodloužen na termín do 390 dnů od systémové depeše v rámci MS2014+ s informací, že žádost o podporu byla doporučena k financování (stav PP27a nebo stav PP27b nebo stav PU27a – žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty). Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 5. 2023. Související tiskovou zprávu MPO ze dne 24. 4. 2020 naleznete zde.

 

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 30. 4. 2020. Nejzazší termín pro předložení dokumentů požadovaných v době před vydáním Rozhodnutí je prodloužen na termín do 390 dnů od systémové depeše v rámci MS2014+ s informací, že žádost o podporu byla doporučena k financování (stav PP27a nebo stav PP27b nebo stav PU27a – žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty).

Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 4. 2023. Související tisková zpráva MPO ze dne 19. března 2020.

 

S ohledem na aktuálně platné znění programového dokumentu OP PIK byla dne 12. 9. 2019 aktualizována Příloha č. 1 –  Kategorie CZ-NACE předmětu projektu Seznam podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).

Podporované aktivity:

 • a) výstavba větrných elektráren
 • b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel
 • c) instalace solárních termických systémů
 • d) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
 • e) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • f) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • g) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

 • výstavba či rekonstrukce geotermálních zdrojů či bioplynových stanic
 • využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW
 • vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 12 Žádostí o podporu
 

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • malé a střední podniky (dále také „MSP“), kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic – aktivita d) – vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV

V případě opatření týkající se podporovaných aktivit a), b), c), e), f) a g) – VTE, TČ, termické solární systémy, KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV

V případě technologie VTE dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a  maximálně do výše 15 mil. EUR a v případě ostatních aktivit je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše plánované alokace dané aktivity viz kapitola 7.2 Výzvy.

 

Soubory