Obnovitelné zdroje energie – Výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 12.

2015

Zahájení příjmu

04. 01. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

04. 05. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány jsou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Tato výzva je v MS2014+ rozdělena na 4 dílčí výzvy dle podporovaných aktivit.

 • Obnovitelné zdroje energie — aktivita a)
 • Obnovitelné zdroje energie — aktivita b)
 • Obnovitelné zdroje energie — aktivita c)
 • Obnovitelné zdroje energie — aktivita d)

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE

Podporované aktivity:

 • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč
 • každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci:

– v oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 150 mil. Kč

– v oblasti KVET z biomasy, limitně do výše 140 mil. Kč

– v oblasti výtopen z biomasy, limitně do výše 20 mil. Kč

– v oblasti MVE, limitně do výše 50 mil. Kč

 • maximální absolutní výše dotace na ekologické studie – Energetický posudek činí 350 tis. Kč

Míra podpory:

 • V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:

– je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV

– je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV

– je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV

 • V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:

– je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV

– je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV

– je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

 • Míra podpory na Ekologické studie (Energetický posudek) v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:              

– je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV

– je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV

– je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

 • výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic
 • využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • ekologické studie (Energetický posudek)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace odpovídající příslušné soustavě centrálního zásobování teplem
 • v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 4 žádosti o podporu

Systém sběru žádostí:

 • kolový