Nízkouhlíkové technologie – Výzva II

Vyhlášení výzvy

25. 01.

2017

Zahájení příjmu

01. 03. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

31. 05. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem
 • typy podporovaných právních forem jsou stanoveny v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Míra podpory:

Pro aktivity a) – Elektromobilita (včetně nabíjecích stanic):

 1. Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV.
 2. Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV.
 3. Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV.

Pro aktivity b) – Rychlonabíjecí stanice, akumulace energie a akumulace energie včetně instalace OZE:

 1. Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
 2. Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
 3. Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

Pro aktivity c) – Druhotné suroviny:

 1. Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
 2. Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV.
 3. Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV.

Výše dotace:

Pro aktivitu a) Elektromobilita:
– pořízení elektromobilů

– minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 10 mil. Kč

– pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

– minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Pro aktivitu b) Rychlonabíjecí stanice, akumulace energie a akumulace energie včetně instalace OZE:
– minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 30 mil. Kč (v případě uznatelných nákladů na kombinaci akumulace a nabíjecí stanice nebo jen nabíjecí stanice do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis)

Pro aktivity c) Druhotné suroviny:
– minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Aktivita a) Elektromobilita
(zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel)

– pořízení elektromobilů

– pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Aktivita b) Akumulace energie
– inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

– inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie včetně instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE)

– pořízení kompaktních nabíjecích stanic (neveřejných v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu) s využitím akumulace energie pro efektivní rozvoj elektromobility s možností instalace integrovaného OZE přiměřeného výkonu odpovídající kapacitě akumulace energie

Aktivita c) Druhotné suroviny
– zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností

– zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny

– zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • podnikatelský záměr a projektová dokumentace

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

– TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí

– TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný

– TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí

 • technologie zpracovávající komunální odpad nemohou být v této Výzvě v rámci aktivity c) podpořeny
 • v případě aktivity a) této výzvy není možné podporovat pořízení ojetých automobilů
 • v případě aktivity b) nabíjecí stanice pro elektromobily budou sloužit pouze pro vlastní potřebu podnikatelů v rámci svého areálu tak, aby nedocházelo k překryvům s OP Doprava
 • u aktivity a) nebudou podporovány elektromobily vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy (specifikace dle obchodních tříd SDA)

Systém sběru žádostí:

 • kolový