Nízkouhlíkové technologie – Výzva I

Vyhlášení výzvy

07. 03.

2016

Zahájení příjmu

01. 04. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

31. 07. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Výstupem projektů realizovaných v rámci této Výzvy je rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Oznámení pro žadatele

Vzhledem k možnému nejednoznačnému výkladu textu výzev PO 3, konkrétně I. Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie, II. a III. Výzvy programu Úspory energie a II. Výzvy programu Úspory energie v SZT, konkrétně kapitoly 9.2. Ostatní podmínky výzvy zveřejnil Řídící orgán na svých webových stránkách následující oznámení:

Původní text

Do způsobilých výdajů projektů obsahujících stavební práce může žadatel/příjemce zařadit náklady na pořízení projektové dokumentace stavby a energetického posudku, pokud tyto náklady vznikly po 1. 1. 2014, ale pouze za podmínky dodržení postupu/podmínek zákona o veřejných zakázkách nebo Pravidel pro výběr dodavatele OP PIK platných v daném období při výběru dodavatele této projektové dokumentace nebo energetického posudku. Podpora na úhradu těchto nákladů je poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

Nový, upřesňující text:

Způsobilé výdaje musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu – tj. den podání Žádosti o podporu. Jedinou výjimku tvoří náklady na projektovou dokumentaci a energetický posudek při splnění podmínek následujícího odstavce.

Do způsobilých výdajů projektů může žadatel/příjemce zařadit náklady na pořízení projektové dokumentace a energetického posudku splňující podmínky uvedené v bodě 9.2 Výzvy, pokud tyto náklady vznikly po 1. 1. 2014, ale pouze za podmínky dodržení postupu/podmínek zákona o veřejných zakázkách nebo Pravidel pro výběr dodavatele OP PIK platných v daném období při výběru dodavatele této projektové dokumentace. Podpora na úhradu těchto nákladů je poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis (dále též „de minimis“ nebo „Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013“).

Řídicí orgán OP PIK upřesňuje informaci, že výdaje na vypracování energetického posudku/studie proveditelnosti jsou způsobilým výdajem u všech typů projektů, nejenom u projektů obsahujících stavební práce, a to za splnění ostatních v textu uvedených podmínek. V následujících výzvách bylo již upřesněno v kapitole 5.1 „Podmínky způsobilosti výdajů“.

Původní text oznámení je dostupný na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a to u každé v výše zmíněných výzev.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Míra podpory:

 • Pro aktivitu a) Elektromobilita:

– je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV

– je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV

– je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV

 • Pro aktivitu b) Akumulace energie:

– je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV

– je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV

– je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV

 • Pro aktivitu c) Druhotné suroviny:

– je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV

– je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV

– je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV

Výše dotace:

 • Pro aktivitu a) Elektromobilita:

– pořízení elektromobilů

– minimální výše dotace 70 tis. Kč a maximální do výše 3 mil. Kč

– pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

– minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

 • Pro aktivitu b) Akumulace energie:

– minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

 • Pro aktivity c) Druhotné suroviny:

– minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Aktivita a) Elektromobilita

– (zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel)

– pořízení elektromobilů

– pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

 • Aktivita b) Akumulace energie

– pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie

 • Aktivita c) Druhotné suroviny

– zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností

– zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny)

– zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat za způsobilé výdaje pouze investiční náklady do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je žadatel povinen k žádosti o podporu předložit podrobný na ceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • studie proveditelnosti

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 1 žádost o podporu
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

– TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí

– TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný

– TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí.

 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity (např. článek v tisku, informace na webu, zhotovení letáku/brožury, polepka auta (logo EU), účast na tematické konferenci/semináři) v rámci kterých budou prezentovat výsledky a výstupy projektu nad rámec dodržování pravidel pro publicitu. Prezentace výsledků projektu proběhne v rámci období udržitelnosti projektu, které je stanovené výzvou. Pokyny pro prezentaci výsledků jsou uvedeny v příloze č. 5 Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část)
 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie

Systém sběru žádostí:

 • kolový