Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III

Vyhlášení výzvy

30. 06.

2017

Zahájení příjmu

17. 07. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

17. 11. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, případně plnění v rámci místní infrastruktury.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • typy podporovaných právních forem jsou stanoveny v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Míra podpory:

Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory.

Výše dotace:

 • minimální výše dotace 500 tis. Kč a maximální do výše 30 mil. Kč
 • maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 30 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • podnikatelský záměr a projektová dokumentace

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • v rámci Výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 3 žádosti o podporu
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

– TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí

– TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný

– TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí

 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie

Systém sběru žádostí:

 • kolový