Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

30. 11.

2018

Zahájení příjmu

03. 12. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

31. 05. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie - aktivita a) Elektromobilita je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti také celkový inovační potenciál ČR.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední, velké podniky
 • demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem je stanoven v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Míra podpory:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV

Výše dotace:

 • minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 10 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel
 • pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie); podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

– TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí

– TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný

– TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí

 • pořizovaná vozidla musí splňovat požadavky definice nového dopravního prostředku; není možné podporovat pořízení vozů, které již vstoupily do odpisů, případně žadatel o podporu není v TP zapsán jako první majitel vozidla

Systém sběru žádostí:

 • průběžný